วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้นักเรียนบริเวณโดยรอบเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน และส่งเสริมให้มีความกล้าแสดงออก  101 total views

 101 total views

โครงการค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 3 – 7 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้แน่นแฟ้น รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนที่ยังขาดแคลน และให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีมเสียสละช่วยเหลือส่วนรวมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและชุมชน  132 total views

 132 total views