กิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา

8 มีนาคม 2565 : อาจารย์ ดร.ขวัญชนก อำภา รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม มอบหมายให้ อาจารย์นุจิรา สุวรรณโท ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์วิชิต ถิรเดโชชัย ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายสำนักงานคณบดีและสื่อสารองค์กร ดำเนินกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา และแนะนำทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  74 total views,  1 views today

 74 total views,  1 views today

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในโอกาสได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564 จากกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ “มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ดังนี้ ทุนการศึกษา ทุนละ 30,000 บาท จำนวน 4 ทุน ประกอบด้วย1.นายรัตนเทพ สีทา 2.นางสาวขิมนภา พระสว่าง 3.นายกฤษณะ ศรีจันทร์ 4.นายพฤษภา ดอกจันทร์ และทุนสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ทุนละ 10,000 บาท จำนวน 1 ทุน คือ นางสาวศิริยากร คำสี  78 total อ่านเพิ่มเติม …

 78 total views,  1 views today

เปิดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 6 “Art Thesis Exhibition 6 th”

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลาประมาณ 13.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งที่ 6 “Art Thesis Exhibition 6 th” ของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ ตึกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  86 total views

 86 total views

อบรมโครงการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27– 28 มกราคม 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์,อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์,อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา,อาจารย์ประเสริฐ สุทธิประภา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม2 ชั้น9 (9B) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  144 total อ่านเพิ่มเติม …

 144 total views,  1 views today

รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนคณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนคณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และในช่วงบ่ายเข้าพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมสวัสดีปีใหม่ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และนายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  115 total views

 115 total views

รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”

ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระพล ขานนำ้คำ และนายเจริญ สีตาแสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  131 total views

 131 total views

การประชุมหารือแนวทางการอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ท่านรองอธิการบดีและทีมบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชุมหารือแนวทางการอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง cr. ภาพจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะ  160 total views

 160 total views

โครงการฝึกอบรมทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. อาจารย์สำเนียง จุลเสริม รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์ในรายวิชาทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนเฉพาะทางในวิชาชีพด้านพลศึกษาโดยตรงให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์และโรงยิมพลศึกษา  137 total views

 137 total views

คณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 10.09 น. คณะพยาบาลศาสตร์ คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักวิชาการและประมวลผล และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่จะมาถึงนี้ พร้อมรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  114 total views

 114 total views