กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคต้น ปี 2562

กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาภาค กศ.ปช.ในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 ยื่นคำร้อง ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2562 – 10 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียด  91 total views

 91 total views

แจ้งการส่งผลการเรียนระบบออนไลน์

แจ้งการส่งผลการเรียนระบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิชาการ…ปริ้น 1 ชุด ให้ประธานสาขาวิชาเซ็นรับรอง และรวบรวมส่งที่คุณภูเบตร ห้อง215 ภายในวันที่ 18 พ.ย.62 โดยระบบจะบันทึกเวลาส่งอัตโนมัติ…หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะถือเป็นการส่งผลการเรียนล่าช้า… หากมีปัญหาการใช้ระบบ สอบถามได้ที่สำนักวิชาการฯ 043556004  102 total views,  1 views today

 102 total views,  1 views today

เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตาพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษา รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 2562 ผ่านระบบออนไลน์ http://admission.reru.ac.th/ ดาวน์โหลดเอกสาร : คลิก { 🙂 } หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร { 🙂 } (y) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(y) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(y) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(y) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สอบถามข้อมูลอื่นๆได้ทางกล่องข้อความ หรือ 043-556004เปิดให้บริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  144 total views

 144 total views