นักศึกษาฝึกสอน หลักสูตร 5 ปี ภาคเรียน 1/2564 เข้าสัมมนาระหว่างฝึก วันที่ 21 กันยายน 2564

ขอให้นักศึกษาฝึกสอน หลักสูตร 5 ปี ภาคเรียน 1/2564 เข้าสัมมนาระหว่างฝึก โดยสาขาภาษาอังกฤษ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/พลศึกษา/ภาษาไทย/การศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 -16.30 แบบออนไลน์ใช้โปรแกรม zoom ขอให้แต่งกายสุภาพ เตรียมประเด็นในการสัมมนา 1 หน้า A4 ให้พร้อม และเข้าก่อนเวลา ตามลิงค์นี้https://zoom.us/j/9436082333 ID: 943 608 2333Password: 219636

นักศึกษาฝึกสอน หลักสูตร 5 ปี ภาคเรียน 1/2564 เข้าสัมมนาระหว่างฝึก วันที่ 20 กันยายน 2564

ขอให้นักศึกษาฝึกสอน หลักสูตร 5 ปี ภาคเรียน 1/2564 เข้าสัมมนาระหว่างฝึก โดยสาขาดนตรีศึกษา/ศิลปศึกษา/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ทั่วไป/การประถมศึกษา/สังคมศึกษา เข้าร่วมสัมมนาในวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.00 -16.30 แบบออนไลน์ใช้โปรแกรม zoom ขอให้แต่งกายสุภาพ เตรียมประเด็นในการสัมมนา 1 หน้า A4 ให้พร้อม และเข้าก่อนเวลา ตามลิงค์นี้https://zoom.us/j/9436082333 ID: 943 608 2333Password: 219636

วีดีโอการประชุมชี้แจงครูพี่เลี้ยงโรงเรียน

วีดีโอการประชุมชี้แจงครูพี่เลี้ยงโรงเรียน เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2. ช่องทางการแลกเปลี่ยนซักถามข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting ในวันศุกร์ที่ 09.00 -12.00 น.วันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 2563 ผ่าน Link >> https://zoom.us/j/98421551629 3. ลงทะเบียนการเข้าร่วมรับฟังการบันทึกชี้แจงโรงเรียนเครือข่าย ตาม Link >> คลิก 4. คู่มือครูพี่เลี้ยง ตาม Link >> คลิก  269 total views

 269 total views

นิทรรศการผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่5 ณ ลานกิจกรรมตึกคณะครุศาสตร์ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น.  138 total views,  1 views today

 138 total views,  1 views today

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3-4

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3-4 ขอความร่วมมือให้ท่านประสานอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียน 2/62 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 แจ้งให้เริ่มทำการสอนตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป  132 total views,  1 views today

 132 total views,  1 views today