นิทรรศการผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่5 ณ ลานกิจกรรมตึกคณะครุศาสตร์ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น.

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3-4

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 3-4 ขอความร่วมมือให้ท่านประสานอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียน 2/62 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 แจ้งให้เริ่มทำการสอนตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป