นโยบายคณะครุศาสตร์

1.  นโยบายด้านการจัดการศึกษา 1.1 ผลิตบัณฑิตครูคุณภาพที่มีสมรรถนะครูมืออาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างมีทิศทาง เป็นเอกภาพ และมีอัตลักษณ์ชัดเจน 1.2 พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษให้โดดเด่นยกระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานCEFR หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า 1.3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยหลากหลายบริหารงานบุคคลแบบองค์รวมเพื่อมุ่งเป้าเพิ่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบโจทย์สังคมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสร้างจุดแข็งความเป็นเลิศทางวิชาการ 1.4 พัฒนาระบบการรับและคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพสอดคล้องกับคุณลักษณะของวิชาชีพครูเต็มตามจำนวนที่หลักสูตรกำหนด 1.5 พัฒนาอาจารย์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนในยุครูปแบบชีวิตวิถีใหม่(New Normal) และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา 1.6 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการเข้าสู่ตลาดการทำงานอย่างมีคุณภาพเช่น การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การสอบบรรจุ และการสอบภาษาอังกฤษ 1.7 มุ่งเน้นอัตราการมีงานทำและการบรรจุเข้ารับราชการครูของบัณฑิตให้เป็นจุดขายและจะพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของคณะ 1.8 สร้างระบบของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเข้มแข็งได้มาตรฐาน สนับสนุนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างพันธมิตรเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบที่ยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกัน 2.  นโยบายด้านการวิจัย 2.1  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เชี่ยวชาญการวิจัยสนับการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา และแสวงหาแหล่งทุนวิจัยอย่างเพียงพอ 2.2  จัดประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นเวทีสร้างประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา 2.3  สร้างเครือข่ายการวิจัยนำเสนอผลงานวิจัย ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตงานวิจัยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 3.  นโยบายด้านการบริการวิชาการ 3.1  อ่านเพิ่มเติม …

 77 total views,  1 views today

รายชื่ออาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีอาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 113 คน อาจารย์ทุกคน ปฏิบัติงานมากกว่า 9 เดือน  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 84 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน  27 คน รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน และศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก จำนวน 37 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 76 คน ดังนี้ รายละเอียด >>>  2,025 total views, อ่านเพิ่มเติม …

 2,025 total views,  6 views today

จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้นจำนวน 17หลักสูตร โดยมีอาจารย์ 110 คน และสายสนับสนุน 8 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 110 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  416 total views,  2 views today

 416 total views,  2 views today