รายชื่ออาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีอาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 113 คน อาจารย์ทุกคน ปฏิบัติงานมากกว่า 9 เดือน  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 84 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน  27 คน รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน และศาสตราจารย์ จำนวน 1 คน มีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก จำนวน 37 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 76 คน ดังนี้ รายละเอียด >>>

จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้นจำนวน 17หลักสูตร โดยมีอาจารย์ 110 คน และสายสนับสนุน 8 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น 110 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้