การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๔ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่”The 4th Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research 2021(RERU ICET 4TH) : New Normal  March 4, 2021, at Roi Et Rajabhat University, Roi Et, Thailand >>>ลงทะเบียน<<<

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 10 , 11 และ 13 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมรับกระเป๋าผ้ามัดย้อม #ฟรีตลอดงานรับจำนวนจำกัด 150 คนเท่านั้นหมายเหตุ : กิจกรรมเลือก นักศึกษาทุกชั้นปี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตนักศึกษาครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตนักศึกษาครู ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2563 🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต󰀀 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ✅ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563 ♦️ (มาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น.) ♦️ 🔖 ผู้ที่มีรายชื่อ ปฏิบัติตามขั้นตอนตามเอกสาร รายละเอียด >>>

วีดีโอการประชุมชี้แจงครูพี่เลี้ยงโรงเรียน

วีดีโอการประชุมชี้แจงครูพี่เลี้ยงโรงเรียน เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2. ช่องทางการแลกเปลี่ยนซักถามข้อมูล ผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting ในวันศุกร์ที่ 09.00 -12.00 น.วันศุกร์ที่ 17 ก.ค. 2563 ผ่าน Link >> https://zoom.us/j/98421551629 3. ลงทะเบียนการเข้าร่วมรับฟังการบันทึกชี้แจงโรงเรียนเครือข่าย ตาม Link >> คลิก 4. คู่มือครูพี่เลี้ยง ตาม Link >> คลิก

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ รายละเอียด… ผ่านระบบออนไลน์ http://admission.reru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 👉 สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักวิชาการและประมวลผลตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

รายละเอียด … 🗃 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์สาขาวิชาพลศึกษาสาขาวิชาดนตรี ✅ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ♦️ (มาถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น.) ♦️ 🔖 ผู้ที่มีรายชื่อ ปฏิบัติตามขั้นตอนเอกสาร

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และลำดับสำรอง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และลำดับสำรอง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม PISA รุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม PISA รุ่นที่ 4 รายละเอียด… กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2563 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และเกิดองค์ความรู้ด้านการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ เป็นกิจกรรมเลือกนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) และบุคคลอื่นๆ ที่สนใจและสะดวกเข้าร่วมโครงการ การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น สามารถต่อต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ่านเพิ่มเติม …