ผลการประกวดโครงการ Museum pool Contest 2021

ผลการประกวดโครงการ Museum pool Contest 2021 รอบชิงชนะเลิศ : จากวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ จัดโดย NECTEC วันที่ 14 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล Museum pool Contest รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวัดป่ากุงรางวัล และ รางวัลPopular Vote ทีมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์ ดร.ทนันยา คำคุ้ม และ อาจารย์อัธยา เมิดไธสง  8 total views

 8 total views

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 19 – 30 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/01/35275/  34 total views

 34 total views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ นำนิสิต นักศึกษา จำนวน 5 คน เฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ภายใต้ “โครงการทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รายะเอียด….  23 total views

 23 total views

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยคณะครุศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงเรียนศรีแสงธรรม

 63 total views

 63 total views

ขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาเปิดโลกอุดมศึกษาเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสัมมนาเปิดโลกอุดมศึกษาเพื่อการศึกษาต่อของนักเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรี- แนวทางการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด- รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอน- อาชีพและเส้นทางการทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษาวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 13.45 น. “รอบรู้ศาสตร์แห่งดนตรีอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์”  67 total views

 67 total views

กำหนดการจองรายวิชาเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.ปช.

กำหนดการจองรายวิชาเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษา ภาคกศ.ปช. (สามารถตรวจสอบ ตารางเรียน ตารางสอน ทางเพจสำนักวิชาการและประมวลผล ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป) สามารถจองรายวิชาเรียนได้ที่ รายละเอียด…  193 total views

 193 total views

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565สมัครเรียนhttps://admission.reru.ac.th  600 total views

 600 total views

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 17

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 17 รายละเอียด …  108 total views

 108 total views