รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ปี 2564

รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 การยื่นเอกสารรายงานตัว ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) รอกำหนดการ โดยมีเอกสาร สำเนาใบแสดงผลการเรียน 3 ฉบับ และ พร้อมฉบับจริง สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) รายละเอียด >>>

ประกาศ ครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ รางวัลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตนักศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รางวัลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตนักศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ สาขาวิชาที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการสมัคร1. สมัครสมาชิก2. Login เข้าสู่ระบบ3. กรอกข้อมูลประวัติ พร้อมเลือกสาขา4. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล5. พิมพ์ใบสมัคร (ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และพิมพ์ใบสมัครด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น)6. นำใบสมัครยื่นชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย (ได้ทุกสาขา)7. รอตรวจสอบสถานะการชำระเงิน ภายใน 3 วันทำการ8. รอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ตามปฏิทินการรับสมัคร)9. นำใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร นำมาในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์หมายเหตุกรณีไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ สาเหตุเกิดจากบราวเซอร์บล๊อค ป๊อปอัพ (block pop-up) ให้ทำการปลดล๊อคก่อน (Unblock pop-up) ก่อน จากนั้นพิมพ์ใบสมัครใหม่อีกครั้งประกาศรับสมัครรอบโควต้าhttps://admission.reru.ac.th/admi…/RERU_ADMIT_QUATA_64.pdfประกาศรับสมัครรอบโควต้า(ผู้พิการ)https://admission.reru.ac.th/…/RERU_ADMIT_QUATA_64…