กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พิธีพระราชทานปริญญาบัตร(วันซ้อมใหญ่) ปีการศึกษา 2560-2562 วันที่ 20 กันยายน 2565  21 total views

 21 total views

สาขาวิชาศิลปศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดหุ่นฟางโคราช​

ขอแสดงความยินดี กับสาขาวิชาศิลปศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2​ ในการประกวดหุ่นฟางโคราช​ ครั้งที่2ประเภทอุดมศึกษา ตัดสินผลงานโดยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์​ (ประติมากรรม) อ.ศราวุธ​ ดวงจำปา  67 total views

 67 total views

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะครุศาสตร์ มีจำนวนอาจารย์ประจำคณะ ทั้งหมด 106 คน โดยมีรายละเอียดเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดังต่อไปนี้ ที่ เลขที่สัญญา /ชื่อผู้รับทุน ชื่อโครงการ/ผู้รับผิดชอบ 1 ผศ.ดร. ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ การวิจัยและพัฒนาทักษะนวัตกรรมของเยาวชนไทยสาหรับรองรับการประกอบอาชีพในโลกอนาคต 2 ผศ.นิธินาถ อุดมสันต์ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมภาวะผู้นําสําหรับนักศึกษาปฐมวัยโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด 3 รศ.ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สําหรับครูปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด 4 ผศ.สุภิมล บุญพอก การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครองและนักเรียนในระดับปฐมวัยในจังหวัด ร้อยเอ็ด 5 อาจารย์ ดร.หทัย น้อยสมบัติ การพัฒนาสมรรถนะทางคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ TPACK Model สำหรับนักศึกษาครู อ่านเพิ่มเติม …

 64 total views

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 : คณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem-basea Learning : PBL) และการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนด้านการคิดขั้นสูงโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และท่านอัครเจตน์ สีหะวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เป็นวิทยากรซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคุณครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา ประกอบด้วย โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม โรงเรียนธงธานี โรงเรียนโนนชัยศรี โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม และโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ การดำเนินโครงการในครั้งนี้เรียบร้อยด้วยดีครับ อ่านเพิ่มเติม …

 42 total views

ร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจผู้เข้าประกวด FRESHY RERU 2022

ร่วมชม เชียร์ และให้กำลังใจผู้เข้าประกวด FRESHY RERU 2022 ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  162 total views

 162 total views

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2565 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 22 กันยายน 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  52 total views

 52 total views