ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมชม ศิลปะกลางแปลง ครั้งที่ 6

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมชม ศิลปะกลางแปลง ครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 18.00น.เป็นต้นไป ณ ลานข้างหอประชุม60พรรษา มหาวชิราลงกรณ์(ฝั่งฟิตเนต) บัตรเข้าชม 9 บาท

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “นิทรรศการภาพถ่าย”

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “นิทรรศการภาพถ่าย” ใน วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 4 เมษายน 2563 ณ ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด(ตึกบรรณาราช) ชั้น 2

นิทรรศการผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปีที่5 ณ ลานกิจกรรมตึกคณะครุศาสตร์ วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 -16.00 น.

ขอแสดงความยินดีกับทีมศิลปศึกษา RERU นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอแสดงความยินดีกับทีมศิลปศึกษา RERU นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ในการจัดการประกวดแข่งขันประติมากรรมหุ่นสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จากวัสดุธรรมชาติ ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ตำบลหนองคาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับทีมศิลปศึกษา RERU นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอแสดงความยินดีกับทีมศิลปศึกษา RERU นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่1 ในการจัดการประกวดแข่งขันประติมากรรมหุ่นสัตว์เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จากวัสดุธรรมชาติ ณ เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี ตำบลหนองคาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาชีพครู ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (TPACK, CBL, PBL, FLIP, STEM) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ (ชั้น 1) ในวันและเวลาราชการ

สำนึกในพระคุณครู ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการ สำนึกในพระคุณครู ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อระลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูผู้เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ซึ่งมีการจัดพิธีบูชาบูรพาจารย์เพื่อระลึกถึงบูรพาจารย์และแสดงความเคารพต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่นักศึกษาและคณาจารย์ภายในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้นักเรียนบริเวณโดยรอบเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและนักศึกษาในคณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน และส่งเสริมให้มีความกล้าแสดงออก

โครงการค่ายครุศาสตร์อีสานเหนืออาสาพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 3 – 7 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้นักศึกษาต่างมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้แน่นแฟ้น รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนที่ยังขาดแคลน และให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีมเสียสละช่วยเหลือส่วนรวมและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและชุมชน