รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ปี 2564

รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศ รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 การยื่นเอกสารรายงานตัว ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ตามประกาศของมหาวิทยาลัย) รอกำหนดการ โดยมีเอกสาร สำเนาใบแสดงผลการเรียน 3 ฉบับ และ พร้อมฉบับจริง สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สำเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) รายละเอียด >>>

ประกาศ ครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ประกาศ รางวัลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตนักศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รางวัลโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาจิตนักศึกษาครู ประจำปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ สาขาวิชาที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563