ผลการประกวดโครงการ Museum pool Contest 2021

ผลการประกวดโครงการ Museum pool Contest 2021 รอบชิงชนะเลิศ : จากวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ จัดโดย NECTEC วันที่ 14 มกราคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัล Museum pool Contest รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวัดป่ากุงรางวัล และ รางวัลPopular Vote ทีมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษาทีม อาจารย์ ดร.ทนันยา คำคุ้ม และ อาจารย์อัธยา เมิดไธสง  8 total views

 8 total views

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู

การรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่วันที่ 19 – 30 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/2022/01/35275/  34 total views

 34 total views

รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนคณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมคณะ เป็นตัวแทนคณะครุศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และในช่วงบ่ายเข้าพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาการศึกษาร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมสวัสดีปีใหม่ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และนายธรรมศักดิ์ ชิตทรงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  19 total views

 19 total views

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ นำนิสิต นักศึกษา จำนวน 5 คน เฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ภายใต้ “โครงการทุนการศึกษาด้านศิลปะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา” รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 รายะเอียด….  24 total views,  1 views today

 24 total views,  1 views today

รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”

ขอแสดงความยินดีกับ นายวีระพล ขานนำ้คำ และนายเจริญ สีตาแสง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ได้เข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  32 total views,  1 views today

 32 total views,  1 views today

การประชุมหารือแนวทางการอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ท่านรองอธิการบดีและทีมบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชุมหารือแนวทางการอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง cr. ภาพจากเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะ  34 total views,  2 views today

 34 total views,  2 views today

โครงการฝึกอบรมทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 09.09 น. อาจารย์สำเนียง จุลเสริม รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์ในรายวิชาทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ฝึกสอนเฉพาะทางในวิชาชีพด้านพลศึกษาโดยตรงให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม EDU 206 คณะครุศาสตร์และโรงยิมพลศึกษา  38 total views,  1 views today

 38 total views,  1 views today

คณะครุศาสตร์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 10.09 น. คณะพยาบาลศาสตร์ คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักวิชาการและประมวลผล และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่จะมาถึงนี้ พร้อมรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  43 total views,  1 views today

 43 total views,  1 views today

มหกรรม “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดมหกรรม “ดนตรี อว.เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมข้างสระแก้วราชภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  51 total views,  1 views today

 51 total views,  1 views today

คณะครุศาสาตร์ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 วันที่ 5 ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 วันที่ 5 ธันวาคม 2564วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 9.09 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ในโอกาสนี้ท่านประธานในพิธีได้บันทึกภาพ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษา เล่าเรียนต่อไป และมีกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา อ่านเพิ่มเติม …

 34 total views