ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ หากพ้นเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ระหว่างวันที่ 2-4  กรกฎาคม 2565https://academic.reru.ac.th/register/ กรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามกำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะเรียกรายชื่อลำดับสำรองตามลำดับในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เพื่อยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียด >>>  20 total views

 20 total views

โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม

เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วม #โครงการตลาดนัดวัฒนธรรม (ความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น) #ทุกวันจันทร์ 16.30 น. เป็นต้นไป เริ่มวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 265 ณ ถนนหน้าอาคารทีปังกรวิยกิจ (สำนักกิจการนักศึกษา)  13 total views

 13 total views

โครการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

คณะครุศาสตร์ จัดโครการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.ขวัญชนก อำภา รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ในกิจกรรมการปฐมนิเทศได้มีการแนะนำคณะครุศาสตร์คณาจารย์แต่ละสาขาและบุคลากรคณะครุศาสตร์ มีบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา คณบดีคณะครุศาสตร์ แนะนำการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล อ่านเพิ่มเติม …

 38 total views,  1 views today

ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ตรวจสอบตารางเรียนตามแผนการเรียน และลงทะเบียนจองรายวิชาเรียนผ่านระบบสารสนเทศทางการศึกษา กด  47 total views

 47 total views

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  38 total views

 38 total views

ประกาศผล Museum Pool Contest 2021 !! ประชันไอเดีย 11 มรภ.ภาคอีสาน

ประกาศผล Museum Pool Contest 2021 !! ประชันไอเดีย 11 มรภ.ภาคอีสาน ปั้นคอนเทนต์ตามรอยวิถีชีวิตท้องถิ่นสู่พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการเครือข่ายระบบบริหารข้อมูลนำชมพิพิธภัณฑ์แบบพกพา (Museum Pool) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายผลการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี เป็นสื่อในการเรียนการสอน สร้างความ ร่วมมือในชุมชน สร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่ และเป็นแหล่งข้อมูลเชิงอัตลักษณ์ในพื้นที่ภาคอีสาน โครงการดังกล่าว มีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดร้อยเอ็ด คว้ารางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน : วัดป่ากุง และรางวัล Popular vote จากผลงาน : มหาเจดีย์ชัยมงคล อ่านเพิ่มเติม …

 32 total views,  1 views today

ขอแสดงความยินดี สาขาวิชาดนตรีศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนาเทพ คำโสภาในโอกาสได้รับรางววัลการนำเสนอผลงานวิชาการ #ระดับดีมาก (ดนตรีศึกษา) ในการประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี Action ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / คณะศิลปกรรทศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น / คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร/ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา /คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา /สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป  43 total views,  1 views today

 43 total views,  1 views today

นโยบายคณะครุศาสตร์

1.  นโยบายด้านการจัดการศึกษา 1.1 ผลิตบัณฑิตครูคุณภาพที่มีสมรรถนะครูมืออาชีพมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 อย่างมีทิศทาง เป็นเอกภาพ และมีอัตลักษณ์ชัดเจน 1.2 พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษให้โดดเด่นยกระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามมาตรฐานCEFR หรือมาตรฐานอื่นๆที่เทียบเท่า 1.3 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัยหลากหลายบริหารงานบุคคลแบบองค์รวมเพื่อมุ่งเป้าเพิ่มหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบโจทย์สังคมสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสร้างจุดแข็งความเป็นเลิศทางวิชาการ 1.4 พัฒนาระบบการรับและคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพสอดคล้องกับคุณลักษณะของวิชาชีพครูเต็มตามจำนวนที่หลักสูตรกำหนด 1.5 พัฒนาอาจารย์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนในยุครูปแบบชีวิตวิถีใหม่(New Normal) และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา 1.6 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการเข้าสู่ตลาดการทำงานอย่างมีคุณภาพเช่น การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การสอบบรรจุ และการสอบภาษาอังกฤษ 1.7 มุ่งเน้นอัตราการมีงานทำและการบรรจุเข้ารับราชการครูของบัณฑิตให้เป็นจุดขายและจะพัฒนาให้เป็นจุดแข็งของคณะ 1.8 สร้างระบบของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเข้มแข็งได้มาตรฐาน สนับสนุนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างพันธมิตรเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบที่ยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกัน 2.  นโยบายด้านการวิจัย 2.1  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เชี่ยวชาญการวิจัยสนับการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา และแสวงหาแหล่งทุนวิจัยอย่างเพียงพอ 2.2  จัดประชุมวิชาการระดับชาติและ/หรือนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นเวทีสร้างประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรและนักศึกษา 2.3  สร้างเครือข่ายการวิจัยนำเสนอผลงานวิจัย ร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตงานวิจัยตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 3.  นโยบายด้านการบริการวิชาการ 3.1  อ่านเพิ่มเติม …

 47 total views,  2 views today