คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ดาวน์โหลดเอกสาร : คู่มือฝึก Internship (สำหรับ นศ.ปี5)

เอกสารขอส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เอกสารขอส่งนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ดาวน์โหลดเอกสาร : ขอส่งตัวนักศึกษาออกฝึกฯ

หลักเกณฑ์การแข่งขัน มหกรรมค่านิยม 12 ประการ “ละครเวที คนดี ศรีร้อยเอ็ด”

หลักเกณฑ์การแข่งขัน มหกรรมค่านิยม 12 ประการ “ละครเวที คนดี ศรีร้อยเอ็ด”

ดาวน์โหลดเอกสาร : ดวาน์โหลด

ตัวอย่างแบบฟอร์มงานวิจัย สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

Research_Hero

ตัวอย่างแบบฟอร์มงานวิจัย สำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ดาวน์โหลดเอกสาร :ฟอร์มวิจัย

ข้อมูลโรงเรียนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียน 2/2557

ข้อมูลโรงเรียนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ภาคเรียน 2/2557
ดาวน์โหลดเอกสาร : ข้อมูลฝึกประสบการณ์ 2-2557 ปี5

ให้นักศึกษาตรวจสอบโรงเรียนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ภาคเรียน 2/2557  ถ้ามีการแก้ไขข้อมูล ให้นักศึกษาส่งข้อมูลมาที่ e-mail  anupong_aood@hotmail.com

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

RTI_1

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลดรายละเอียด : ประกาศมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดในสมัคร : ใบสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ1_2557

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5
รายวิชา การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 (Internship 2)
วิทยาลัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร : ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2

หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5

หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5

ดาวน์โหลดเอกสาร : ขออนุญาติออกฝึกประสบการณ์ ปรับปรุงล่าสุด 23 กันยายน 2557

Page 1 of 6123456»