ข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

logo_kuru

หนังสือส่งตัวนักศึกษาภาค กศปช. ชั้นปีที่ 4

EDU

ดาวน์หนังสือส่งตัวนักศึกษาออกฝึกประสบการณืวิชาชีพครู : หนังสือส่งตัว-กศปช- ปี4
ดาวน์โหลดใบรายชื่อนักศึกษา : ใบรายชื่อนักศึกษา

ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2557

10447610_10203367351157823_6659004953820808306_n

ดาวน์ดหลดตารางนิเทศนักศึกษา : รวมตารางนิเทศภาคเรียนที่ 1-2557

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยการศึกษา

เว็บ ม ๑

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ >>>  กำหนดการปฐมนิเทศ

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556

This item was filled under [ สาระน่ารู้ ]

ปก    สารบัญ    คำนำ  บทที่ 1  บทที่ 2  บทที่ 3  บทที่ 4   SAR สาขาวิชา

คู่มือฝึกประสบการณ์ชาชีพครู ปี 57

school
Practicum 3 สำหรับนศ.ชั้นปี 4 ที่ออกฝึก วิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 3 และ Internship สำหรับนศ. ชั้นปี 5 ที่ออกฝึกวิชา ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 1

เชิญรับฟังแนวทางการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ

วิทยาลัยการศึกษาขอเชิญศิษย์เก่าผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้าร่วมโครงการครูมืออาชีพ เข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการสมัครและสอบคัดเลือก ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ห้องประชุมชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด แจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่ hrdreru@yahoo.com โทร. 043556001-8 ต่อ 1024, 1025

การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2557

ชั้นปีที่ 4  วันที่ 14 พ.ค.2557  เวลา 08.00-12.00 น.

ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเอก อย่างน้อย 3 แผน ณ จุดลงทะเบียน ส่วนการศึกษาปฐมวัย ปี 4 ให้ส่งแผนการจัดประสบการณ์อย่างน้อย 1 วัน (6 กิจกรรม)
ตรวจเครื่องแต่งกายเวลา 11.00-12.00 น.
หากโรงเรียนที่นักศึกษาเลือกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คณะกรรมการจะจัดโรงเรียนให้นักศึกษาตามความเหมาะสม

ชั้นปีที่ 5  วันที่ 15 พ.ค.2557  เวลา 08.00-12.00 น.

ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
ส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเอก อย่างน้อย 3 แผน ณ จุดลงทะเบียน การศึกษาปฐมวัย ปี 5 ส่งแผนการจัดประสบการณ์อย่างน้อย 1 สัปดาห์ หรือ 1 หน่วยการเรียนรู้
ส่งสำเนาผลการเรียน(พิมพ์จากระบบสารสนเทศของสำนักวิชาการฯ ทางอินเตอร์เน็ต หรือขอจากสำนักวิชาการฯ)
ตรวจเครื่องแต่งกายเวลา 11.00-12.00 น.
หากโรงเรียนที่นักศึกษาเลือกไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คณะกรรมการจะจัดโรงเรียนให้นักศึกษาตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียด  โทร 043556001-8 ต่อ 1025

Page 1 of 512345»