ข้อมูลโรงเรียนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียน 2/2557

ข้อมูลโรงเรียนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ภาคเรียน 2/2557
ดาวน์โหลดเอกสาร : ข้อมูลฝึกประสบการณ์ 2-2557 ปี5

ให้นักศึกษาตรวจสอบโรงเรียนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ภาคเรียน 2/2557  ถ้ามีการแก้ไขข้อมูล ให้นักศึกษาส่งข้อมูลมาที่ e-mail  anupong_aood@hotmail.com

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

RTI_1

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ดาวน์โหลดรายละเอียด : ประกาศมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดในสมัคร : ใบสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ1_2557

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5
รายวิชา การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 (Internship 2)
วิทยาลัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร : ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2

หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5

หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5

ดาวน์โหลดเอกสาร : ขออนุญาติออกฝึกประสบการณ์ ปรับปรุงล่าสุด 23 กันยายน 2557

หนังสือขอบคุณสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2557

หนังสือขอบคุณสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือขอบคุณโรงเรียน

เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2557

_001

รายละเอียดรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติ ผู้สมัครตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา
1.กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.ไม่เป็นนักศึกษาปี 1 และชั้นปี 5
3.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4.ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

คุณสมบัติ ผู้สมัครตำแหน่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
1.กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3.ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

สมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา ห้องสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา
อาคารบรรณาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2557 จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2557
จับหมายเลขวันที่ 5 กันยายน 2557
วันเลือกตั้ง ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา
จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่   ใบสมัคร หรือรับได้ที่หน้าห้องสโมสรนักศึกษา

 

ข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

logo_kuru

หนังสือส่งตัวนักศึกษาภาค กศปช. ชั้นปีที่ 4

EDU

ดาวน์หนังสือส่งตัวนักศึกษาออกฝึกประสบการณืวิชาชีพครู : หนังสือส่งตัว-กศปช- ปี4
ดาวน์โหลดใบรายชื่อนักศึกษา : ใบรายชื่อนักศึกษา

Page 1 of 6123456»