ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ภาคปกติ ชั้นปีที่ 5
รายวิชา การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 (Internship 2)
วิทยาลัยการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร : ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2

หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5

หนังสือขออนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5

ดาวน์โหลดเอกสาร : ขออนุญาตออกฝึกปี50001

หนังสือขอบคุณสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2557

หนังสือขอบคุณสถานศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร : หนังสือขอบคุณโรงเรียน

เรื่อง รับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2557

_001

รายละเอียดรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติ ผู้สมัครตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษา
1.กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.ไม่เป็นนักศึกษาปี 1 และชั้นปี 5
3.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
4.ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

คุณสมบัติ ผู้สมัครตำแหน่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
1.กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2.เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3.ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

สมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา ห้องสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา
อาคารบรรณาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2557 จนถึงวันที่ 4 กันยายน 2557
จับหมายเลขวันที่ 5 กันยายน 2557
วันเลือกตั้ง ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษา
จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่   ใบสมัคร หรือรับได้ที่หน้าห้องสโมสรนักศึกษา

 

ข้อมูลการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรทางการศึกษา ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

logo_kuru

หนังสือส่งตัวนักศึกษาภาค กศปช. ชั้นปีที่ 4

EDU

ดาวน์หนังสือส่งตัวนักศึกษาออกฝึกประสบการณืวิชาชีพครู : หนังสือส่งตัว-กศปช- ปี4
ดาวน์โหลดใบรายชื่อนักศึกษา : ใบรายชื่อนักศึกษา

ตารางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2557

10447610_10203367351157823_6659004953820808306_n

ดาวน์ดหลดตารางนิเทศนักศึกษา : รวมตารางนิเทศภาคเรียนที่ 1-2557

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยการศึกษา

เว็บ ม ๑

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ >>>  กำหนดการปฐมนิเทศ

Page 1 of 512345»